ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:13:31 14-11-2019
GI1309IR.025
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1680-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1680-МИ
София, 14 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Русев срещу решение номер 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Русе

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-1145 от 29.10.2019 г. от Румен Русев - кмет на кметство с. Червена вода, срещу решение номер 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Русе.
С решение номер 190-МИ от 24.10.2019 г. ОИК - Русе, се е произнесла по сигнал с вх. номер 264/24.10.2019 г. на ОИК - Русе, от Пламен Рашев - представляващ Местна коалиция "БСП за България", за твърдяно нарушение на чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, извършено чрез неправомерни действия на кмета на кметство с. Червена вода за осуетяване на предизборна среща на Местна коалиция "БСП за България" в Пенсионерски клуб - с. Червена вода, на 25.10.2019 г. във връзка с местните избори на 27 октомври 2019 г.
С посоченото по-горе решение ОИК - Русе, установява извършване на нарушение на чл. 181, ал. 1 ИК и уважава сигнала като основателен.
В подадената до ЦИК жалба се иска решение номер 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Русе, да бъде отменено като незаконосъобразно и да се остави без уважение сигнала на Местна коалиция "БСП за България".
Жалбата е недопустима.
С решение номер 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Русе е установено нарушение на чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 495 ИК, извършено от Румен Русев - кмет на кметство с. Червена вода, което по същество представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лица, извършили нарушения в хода на изборния процес, според Изборния кодекс. Разпоредбата на чл. 498 ИК в случая изрично препраща към прилагането на ЗАНН, според който нормативен акт актовете за установяване на административно нарушение не подлежат на самостоятелно обжалване. На обжалване подлежат само издадените наказателни постановления, а издадено наказателно постановление към настоящия момент не е налице.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Румен Русев срещу решение номер 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Русе.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Русе.
Решението на ОИК - Русе, подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе, чрез ОИК - Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЕЧ/ЛТ

/ГИ/