ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:06:31 14-11-2019
RM1202IR.008
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1679-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1679-МИ
София, 14 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1502 от 12.11.2019 г. е постъпило предложение от Александрина Костова Йорданова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК - Генерал Тошево. Към предложението е приложена молба от Здравка Георгиева Иванова - председател на ОИК - Генерал Тошево за освобождаване по лични причини. Предлага се на нейно място да бъде назначена Милена Иванова Петрова - досегашен член на ОИК, а на мястото на Милена Иванова Петрова като член да бъде назначена Иванка Мирославова Кулева. Към предложението е приложена декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иванка Кулева.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич, Здравка Георгиева Иванова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА като председател на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич, Милена Иванова Петрова, ЕГН . . .
НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич, Иванка Мирославова Кулева, ЕГН . . .
На назначените председател и член на ОИК - Генерал Тошево, да бъдат издадени удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/МБ

/РУМ/