ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:47:31 13-11-2019
MH1344IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1677-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1677-МИ
София, 13 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Никола Стоянов, срещу решение номер 217-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Русе

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-11-100 от 31.10.2019 г. от Никола Стоянов - кандидат за общински съветник от КП "Ние, Гражданите", срещу решение номер 217-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Русе.
С решение номер 217-МИ от 27.10.2019 г. ОИК - Русе, се е произнесла по сигнал с вх. номер 231/26.10.2019 г. и вх. номер 232/27.10.2019 г. на ОИК - Русе, за твърдени нарушения на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс, представляващо унищожаване на плакати на коалицията, залепени в 23:50 ч. на 25.10.2019 г., извършено от МК Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, БНД, Движение 21).
С посоченото по-горе решение ОИК - Русе, оставя подадения сигнал без уважение, като недоказан, поради липса на информация относно час и дата на извършване на твърдяното нарушение, както и за виновното лице, на което да бъде съставен акт.
В подадената до ЦИК жалба се иска решение номер 217-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Русе, да бъде отменено като незаконосъобразно и да се върне преписката на ОИК - Русе за продължаване на разследването по случая и наказване на извършителите на нарушението. Прилага се снимков материал.
Жалбата е недопустима. Решение номер 217-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Русе е постановено на 27.10.2019 г., а в 09:49 часа е публикувано на интернет страницата на ОИК - Русе. Жалбата на Никола Стоянов е постъпила в ЦИК в писмо, върху което пощенското клеймо е от 31.10.2019 г., поради което не е спазен законоустановения срок за обжалване на решението на ОИК - Русе, съгласно чл. 88, ал. 1 ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Никола Стоянов, срещу решение номер 217-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Русе.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Русе.
Решението на ОИК - Русе, подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе, чрез ОИК - Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Стефанова
ЕЧ/ЕЛ
/МХ/