ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:12:01 13-11-2019
PP1208IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1678-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1678-МИ
София, 13 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх. номер МИ-15-1496 от 11.11.2019 г. от ОИК - Родопи, с приложено заявление от Таня Атанасова Бочукова за освобождаването й като председател на ОИК - Родопи, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина СтефановаКС/ЛТ

/ПП/