ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:59:01 11-11-2019
RM1756IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1675-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1675-НС
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за народен представител в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. номер НС-02-21 от 8 ноември 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 8 ноември 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Христо Грудев Грудев като народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски, издигнат от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Христо Грудев Грудев. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на партия ГЕРБ е Данка Евстатиева Зидарова-Люртова.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Данка Евстатиева Зидарова-Люртова с ЕГН . . . за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия ГЕРБ от Седемнадесети изборен район - Пловдивски.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЛТ


/РУМ/