ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:59:01 11-11-2019
RM1755IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1674-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1674-НС
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Полина Александрова Шишкова за народен представител от Тринадесети изборен район - Пазарджишки, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. номер НС-02-21 от 8 ноември 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 8 ноември 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Йордан Стоянов Младенов като народен представител от Тринадесети изборен район - Пазарджишки, издигнат от коалиция "БСП за България" в 44-то Народно събрание.
Постъпило е заявление с вх. номер НС-11-1 от 11 ноември 2019 г. от Гурко Георгиев Митев, с което заявява, че не желае да бъде обявен за народен представител от листата на коалиция "БСП за България" от Тринадесети изборен район - Пазарджишки.
С оглед подаденото заявление от Гурко Георгиев Митев, който е под номер 3 от листата на коалиция "БСП за България", и след извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция "БСП за България" е Полина Александрова Шишкова. Централната избирателна комисия приема, че тя следва да замести овакантения постоянен мандат на Йордан Стоянов Младенов предвид предсрочното прекратяване на пълномощията му.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Полина Александрова Шишкова с ЕГН . . . за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция "БСП за България" от Тринадесети изборен район - Пазарджишки.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЛТ


/РУМ/