ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:52:31 11-11-2019
PP1749IR.005
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1670-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1670-НС
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Десислав Петров Тасков за народен представител в Трети изборен район - Варненски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. номер НС-02-21 от 8 ноември 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 8 ноември 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Анелия Димитрова Клисарова като народен представител от Трети изборен район - Варненски, издигната от коалиция "БСП за България" в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Анелия Димитрова Клисарова. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция "БСП за България" е Десислав Петров Тасков.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Десислав Петров Тасков с ЕГН . . . за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция "БСП за България" от Трети изборен район - Варненски.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СД/ЛТ


/ПП/