ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:55:01 11-11-2019
MH1552IR.036
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1667-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1667-МИ
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 784-МИ
от 26 август 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. номер МИ-15-1488/08.11.2019 г. от ОИК - Елена, област Велико Търново, за допусната техническа грешка в Решение номер 784-МИ от 26 август 2019 г. в ЕГН на член на ОИК.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 784-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК, като "ЕГН . . ." на члена на ОИК - Елена, Николай Симеонов Георгиев да се чете "ЕГН . . .".
Анулира издаденото удостоверение и да се издадено ново удостоверение с вярното ЕГН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаСС/МБ
/МХ/