ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:20:01 08-11-2019
RM1516IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1665-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1665-МИ
София, 8 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 452 - 454 и чл. 457, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Общинските избирателни комисии обявяват на интернет страницата си решенията за определяне на резултатите от изборите за общински съветници на 27.10.2019 г., включително списък "А" и списък "Б" (където има изготвени такива), и решенията за избор на кметове на община, райони и кметства на 27.10.2019 г. и на втория тур на 03.11.2019 г., в случаите когато не е избран кмет на първия тур.
В 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите ОИК предава по опис изборните книжа за съхранение в общинската администрация, с изключение на необходимите за работа документи по време на мандата на комисията.
Не се предават за съхранение печатът и документите и остават на разположение за работата на ОИК, решенията и протоколите от заседанията на комисията, дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, регистърът на жалбите и сигналите, както и други документи по преценка на комисията. Тази документация и печатът се съхраняват от ОИК в определеното за нейната работа помещение.
При постъпване на жалба срещу решение на ОИК за определяне на резултатите от изборите и необходимост от изваждане на предадени за съхранение книжа, помещението незабавно се отваря от комисия от длъжностни лица определени със заповед на кмета на общината по реда на Решение номер 1244-МИ от 30.09.2019 г. на ЦИК, в присъствието и на упълномощени членове на ОИК.
Общинските избирателни комисии обявяват на интернет страниците си и на таблото за обявяване на решенията на ОИК адреса си за кореспонденция, адреса на електронната поща и телефон за връзка, след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СС/ЕЛ


/РУМ/