ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:20:01 08-11-2019
PP1516IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1666-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1666-МИ
София, 8 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ с методика, съгласно приложението, размера на възнагражденията на членовете на ОИК за дежурства и за заседания, в които са участвали, за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата, както следва:
Председател - 48 лева
Заместник-председател - 43 лева
Секретар - 43 лева
Член - 40 лева
2. За дежурства и заседание в един ден се изплаща само едно възнаграждение.
3. Възнагражденията на членовете на ОИК по т. 1 се одобряват с решение на ЦИК за всеки конкретен случай въз основа на искане от ОИК, подписано от председателя и секретаря, и са за сметка на държавния бюджет. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СС/ЕЛ/ПП/