ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:37:31 03-11-2019
MM1934IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1641-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1641-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-82-1/03.11.2019 г. от В. Д. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден на електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД, към 14:22 часа на 3 ноември 2019 г.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че в 15:00 ч. на 3 ноември 2019 г. на интернет страницата Epicenter.bg е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден под заглавие "Във Варна и Пловдив състезанието изглежда предрешено. Оспорвана битка в София! Фандъкова с 49% пред Манолова с 45%".
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата Epicenter.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено в 15:00 ч. на 3 ноември 2019 г. от Epicenter.bg" - Институт за стратегии и анализи ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Мария Луиза" номер 2 - ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия Венелинова Кръстева, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Институт за стратегии и анализи ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Мария Луиза" номер 2 - ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия Венелинова Кръстева, ЕГН . . ..
УКАЗВА на електронното издание на Институт за стратегии и анализи незабавно да премахне от интернет страницата на сайта Epicenter.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаССт/МБ

/ММ/