ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:33:31 03-11-2019
MM1930IR.012
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1640-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1640-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от информационния сайт Fakti.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-80-1/03.11.2019 г. от С. Ц. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден от информационния сайт Fakti.bg, към 14:00 часа на 3 ноември 2019 г.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че в 15:00 ч. на 3 ноември 2019 г. на интернет страницата на информационния сайт на Fakti.bg е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден под заглавие "Резултати от ралито за местната власт към 13:00 ч. Постъпват последни данни от София, морската столица Варна, столицата на Пиринско - Благоевград и Градът под тепетата - Пловдив".
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата на информационния сайт Fakti.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за кметове, извършено в 15:00 ч. на 3 ноември 2019 г. от информационния сайт Fakti.bg, собственост на "РЕЗОН" ООД, ЕИК 121184622, с адрес гр. София, ул. "Карнеги" 11А, ет. 4, представлявано от управителя Николай Радев Недялков, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "РЕЗОН" ООД, ЕИК 121184622, с адрес гр. София, ул. "Карнеги" 11А, ет. 4, представлявано от управителя Николай Радев Недялков, ЕГН . . ..
УКАЗВА на "РЕЗОН" ООД да премахне от интернет страницата на сайта Fakti.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаССт/МБ

/ММ/