ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:07:01 03-11-2019
GI1903IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1642-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1642-МИ
София, 3 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения номер 103-МИ и номер 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия - Брегово, е постъпила жалба с вх. номер Ж-74-6 от 03.11.2019 г. от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения номер 103-МИ и номер 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово.
Жалбоподателят твърди, че с оспорените две решения ОИК - Брегово се е произнесла от емоционална гледна точка без никакви мотиви. Прилага негова жалба от 02.11.2019 г. до ПСИК номер 050600014 - с. Балей. Моли Централната избирателна комисия да отмени оспорените две решения като незаконосъобразни.
Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решенията от лице с правен интерес и срещу актове, които подлежат на оспорване.
На 2 ноември 2019 г. жалбоподателят е депозирал жалба до ПСИКномер 14 - с. Балей, община Брегово, с искане да се допуснат или да не се допуснат до гласуване лица с адрес Дом социални грижи номер 1, за които твърди, че са вписани неправомерно в избирателния списък.
С решение, взето с протокол номер 2 от 03.11.2019 г., 7.25 ч., ПСИК номер 14 - с. Балей, е отхвърлила предложението по жалбата да се допускат до гласуване лица, регистрирани на адрес Дом социални грижа - с. Балей. За този диспозитив са гласували трима членове на ПСИК и двама против.
С решение номер 103-МИ от 03.11.2019 г. ОИК - Брегово е разгледала жалба с вх. номер 145/03.11.2019 г. от П. М. П., потребител на ЦНСТПЛФУ номер 2 - с. Балей, относно лишаване от право на избиратели с физически увреждания да гласуват с образуваната ПСИК, която е подписана от още осем лица. Общинската избирателна комисия е приела решение, с което е уважила жалбата, а също е отменила решение на ПСИК номер 14 - с. Балей.
С решение номер 104-МИ от 03.11.2019 г. ОИК - Брегово е разгледала жалба с вх. номер 146/03.11.2019 г. от В. В. М. - потребител на ЦНСТПЛФУ номер 1 - с. Балей, със съдържание, идентично със съдържанието на жалбата с вх. номер 145/03.11.2019 г. от П. М. П.. Жалбата е подписана освен от г-жа М., още от девет лица, различни от подписалите жалбата на г-н П..
С диспозитивите на решение номер 103-МИ от 03.11.2019 г. и решение номер 104-МИ от 03.11.2019 г., приети на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК ОИК - Брегово, е уважила жалбите, съответно на г-н П. и на г-жа М. и останалите потребители, които са ги подписали.
При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна. По заявление на председателя на ОИК всички лица, подписали жалбите, са включени в избирателния списък на ПСИК номер 14 - с. Балей, по надлежния ред въз основа на своевременно подадени заявления за гласуване чрез ПСИК. Тези избиратели имат право да упражнят активното си избирателно право чрез подвижна избирателна кутия, още повече че ПСИК не е успяла да сформира изискуемото мнозинство от две трети по решение за тяхното недопускане. В жалбата си от 02.11.2019 г. до ПСИК номер 14 жалбоподателят по настоящото производство твърди, че ПСИК има право да постанови решение, с което да допусне или да не допусне до гласуване лицата с адрес Дом за социални грижи номер 1 - с. Балей от ЦНСТПЛУФ номер 1 и ЦНСТПЛУФ номер 2 при констатирано неправомерно вписване в избирателния списък.
Централната избирателна комисия намира тези твърдения за неотносими, предвид изчерпателното изброяване в Изборния кодекс на правомощията на ПСИК, сред които не е преценка в изборния ден дали включените в избирателния списък на ПСИК лица имат право да гласуват чрез подвижна избирателна кутия.
В жалбата, по която е образувано настоящото производство, не се сочат никакви аргументи по същество за незаконосъобразност на оспорените актове. При тези съображения Централната избирателна комисия приема, че жалбата срещу двете оспорени решения е неоснователна.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ, срещу решения номер 103-МИ и номер 104-МИ от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Брегово.
Решенията на ОИК - Брегово подлежат на обжалване пред Административен съд - Видин чрез ОИК - Брегово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ

/ГИ/