ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:12:01 02-11-2019
MM1808IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1624-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1624-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Лучка Вельова Божкова срещу решение номер 68-МИ/27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стрелча, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило опровержение чрез ОИК - Стрелча, с вх. номер МИ-15-1280 от 30.10.2019 г. от Лучка Вельова Божкова, срещу решение номер 68-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стрелча, област Пазарджик. Макар и наименовано опровержение, същото по съществото си представлява жалба, тъй като се обжалва решение на ОИК и искането е за отмяна на същото.
С обжалваното решение ОИК - Стрелча на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК е постановила да се състави акт за административно нарушение по чл. 495, ал. 2 ИК на заместник-председателя на СИК номер 133200009 - Лучка Вельова Божкова, затова, че е допуснала досегашният кметски наместник на с. Блатница, община Стрелча, без да има право да разглежда избирателния списък.
Решение номер 68-МИ от 27.10.2019 г. е постановено по постъпили в ОИК - Стрелча устен сигнал в 15,00 ч. на 27.10.2019 г. и жалба с вх. номер 158/27.10.2019 г. в 15,15 ч. от Донка Филипова Младенова, председател на ОбПО на БСП - Стрелча, срещу заместник-председателя на СИК номер 133200009 - Лучка Божкова, която е допуснала досегашният кметски наместник на с. Блатница, община Стрелча да разглежда избирателния списък без да има това право.
Видно от представения протокол от заседанието на ОИК - Стрелча, на което е разгледана жалбата за вземане на обжалваното решение, председателят Нонка Спасова и Цветанка Няголова - член, са извършили проверка по телефона дали кметският наместник на с. Блатница още присъства в изборното помещение и са я предупредили, че подлежи на санкция.
Обжалваното решение е взето единодушно с 11 гласа "за" и нито един "против".
В жалбата си (опровержение) жалбоподателката твърди, че жалбата срещу нея като заместник-председател на СИК е неоснователна и не отговаря на истината. Твърди също така, че нейно задължение е било предоставянето на бюлетините на гласоподавателите и че при гласуването на бившия кметски наместник на с. Блатница, госпожа Божкова жалбоподателката не е извършвала проверка в избирателния списък. След като е гласувала и е положила подписът си в избирателния списък, госпожа Божкова е била напуснала избирателната секция. Същата не е искала информация за броя на негласувалите лица или каквато и да било информация или справка по избирателния списък. Твърди, че написаното в жалбата на Донка Младенова, по която е постановено обжалваното решение не отговаря на истината, което членовете на СИК номер 133200009 могат да потвърдят.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като решение номер 68-МИ от 27.10.2019 г. е издадено в изпълнение и на разпоредбите на чл. 495, ал. 1, чл. 496, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 498 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес. По своята правна същност оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на административно-наказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт - евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.
По аргумент от разпоредбата на чл. 44, ал. 1 ЗАНН жалбоподателят разполага с признатата от закона правна възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от председателя на ОИК - Стрелча, както и да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Лучка Вельова Божкова, срещу решение номер 68-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стрелча.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Стрелча.
Решението на ОИК - Стрелча подлежи на обжалване пред Административен съд - Пазарджик чрез ОИК - Стрелча в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаГБ/МБ


/ММ/