ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:10:31 02-11-2019
MM1807IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1628-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1628-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Н. Н. В., председател и представляващ Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова-Найденова - за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение номер 1132-МИ от 31 октомври 2019 г. на ОИК - Столична община

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Н. Н. В., председател и представляващ Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова-Найденова - за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение номер 1132-МИ от 31 октомври 2019 г. на ОИК - Столична община, с което при условията на чл. 85, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс, ОИК - Столична община всъщност не е могла да приеме съответните правила относно предмета на проекта поради липса на изискуемото мнозинство от две трети.
Жалбата е получена от ОИК - Столична община с вх. номер МИ-12-27 от 1 ноември 2019 г. на ЦИК.
В нея се развиват оплаквания, че решението е немотивирано, че е следвало да се приеме въпросното решение, а не ОИК - Столична община да се произнесе с отхвърлително решение, че приемането на такова решение, какъвто е проектът, би способствало за прозрачността, запознаване на заинтересованите страни с правата и т.н.
Иска се отмяна на обжалваното решение и връщане на преписката на ОИК - Столична община със задължителни указания по прилагане на Изборния кодекс и предприемане на действия по гарантиране правата на участниците в изборния процес чрез приемане на ново решение и негово изпълнение.
Жалбоподателят надълго и нашироко обосновава правния си интерес, като сочи примери за извършени нарушения от ОИК - Столична община и от председателя на комисията лично при допускането на упълномощени представители, застъпници и наблюдатели при въвеждането в ОИК и в изчислителния пункт на данните от протоколите с резултатите от гласуването на СИК в СО.
Централната избирателна комисия след като се запозна с обжалваното решение и с доводите, изтъкнати в обстоятелствената част на жалбата приема от правна страна следното:
Жалбата е подадена от лице, представляващо Инициативен комитет, издигнал кандидат за кмет на Столична община и в предвидения срок, но се явява недопустима поради липса на правен интерес.
Това е така, защото обжалваното решение всъщност е един несполучлив опит на ОИК - Столична община да уреди реда и начина за допускане на наблюдатели от неправителствени организации, застъпници и представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, издигнали кандидати за кметове, допуснати до участие във втори тур на местните избори на 3 ноември 2019 г. при преброяването и отчитането на изборните резултати в Столична община на 3 ноември 2019 г. в зала "Арена Армеец".
Макар и този несполучлив опит да е материализиран като решение по съществото си той е едно правно нищо. От обжалваното решение не произтичат каквито и да е последици, за която и да е страна, тоест не е налице правен интерес за когото и да било от неговото обжалване, включително и от жалбоподателя в това производство.
Отделно от това неналичието на правен интерес се обуславя и от това, че нищо не налага взимането на такова решение от ОИК - Столична община. Правилата, предмет на обжалваното отхвърлително решение са вече уредени както от Изборния кодекс, така и от Методическите указания на Централната избирателна комисия, а също така и в няколко принципни решения на ЦИК. Изцяло в дискрецията на ОИК - Столична община е дали да приеме подобни правила или не, но тяхното приемане не е задължително, още по-малко наложително.
ОИК - Столична община така или иначе следва да спазва при изпълнение на дейността си правилата, заложени в Изборния кодекс, в Методическите указания и Принципните решения на Централната избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс бе направено предложение за оставяне без разглеждане на жалбата на Н. Н. В., председател и представляващ Инициативен комитет за издигане на Мая Божидарова Манолова-Найденова - за независим кандидат за кмет на Столична община, срещу решение номер 1132-МИ от 31 октомври 2019 г. на ОИК - Столична община, поради липса на правен интерес у жалбоподателя.
При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 19 членове на комисията, "ЗА" това предложение за решение гласуваха 7 членове и "ПРОТИВ" 12 членове.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Столична община.
Решението на ОИК - Столична община, подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град чрез ОИК - Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ИИ/МБ


/ММ/