ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:52:02 02-11-2019
MM1648IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1625-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1625-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Радослава Маринова Мичева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" срещу решение номер 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Габрово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-10-248 от 28.10.2019 г. от Радослава Маринова Мичева - упълномощен представител на ПП "АТАКА", срещу решение номер 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Габрово.
С решение номер 101-МИ от 24.10.2019 г. ОИК - Габрово, се е произнесла по сигнал с вх. номер 174/24.10.2019 г. на ОИК - Габрово, за твърдени нарушения на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс чрез разпространяване на собствени агитационни материали на кандидата за общински съветник от листата на Местна коалиция "ВМРО - Българско Национално движение" - Драгомир Колев Койчев, с имената му, номера на коалицията, преференцията на фона на паметника на връх Шипка със снимка на Васил Левски и без надпис "Купуването и продаването на гласове е престъпление".
С посоченото по-горе решение ОИК - Габрово, оставя подадения сигнал без уважение, тъй като няма представена и налична информация за конкретното местоположение, на кого и по какъв начин се разпространяват агитационните материали, за които се твърди, че нарушават Изборния кодекс.
В подадената до ЦИК жалба се иска решение номер 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Габрово, да бъде отменено като незаконосъобразно, а на кандидата за общински съветник - гр. Габрово Драгомир Койчев му бъде наложена глоба на основание чл. 480, ал. 2 от ИК в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество - неоснователна.
Видно от административната преписка към момента на постановяване на обжалваното решение ОИК - Габрово, правилно е приела, че към жалбата няма конкретизация за местоположението на агитационните материали по отношение на време, място и публичното им разпространяване, поради което и не може да установи и състави акт за административно нарушение на Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисияР Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Радослава Маринова Мичева - упълномощен представител на ПП "АТАКА" срещу решение номер 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Габрово
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Габрово.
Решението на ОИК - Габрово, подлежи на обжалване пред Административен съд - Габрово, чрез ОИК - Габрово, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЗТ/ММ/