ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:35:31 02-11-2019
MM1632IR.012
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1627-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1627-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-12-267 от 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Борислав Банчев - председател на областния съвет на ДПС - Враца, за промяна в ОИК - Борован.
Към предложението е приложена молба от Румяна Илиева Тодорова - заместник-председател на ОИК - Борован, да бъде освободена от заеманата длъжност, декларация от Силвия Николова Каменова. Копие от диплома за завършено висше образование е приложена към преписката на ОИК - Враца.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Борован, област Враца, Румяна Илиева Тодорова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.,
НАЗНАЧАВА като заместник-председател на ОИК - Борован, област Враца, Силвия Николова Каменова, ЕГН . . ..
На назначения заместник-председател да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЕЛ

/ММ/