ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:35:01 02-11-2019
MM1631IR.011
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1626-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1626-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Враца, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-267 от 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Борислав Банчев - председател на областния съвет на ДПС - Враца, за промяна в ОИК - Враца.
Към предложението е приложена молба от Силвия Николова Каменова - секретар на ОИК - Враца, да бъде освободена от заеманата длъжност, декларация от Албена Каменова Николова и копие от диплома за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Враца, област Враца, Силвия Николова Каменова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА като секретар на ОИК - Враца, област Враца, Албена Каменова Николова, ЕГН . . ..
На назначения секретар да бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЕЛ

/ММ/