ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:34:31 02-11-2019
MM1631IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1622

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1622
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.10.2016 г., от изборите за народни представители на 26.03.2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. номер ЦИК-14-108 от 30.10.2019 г. от Иван Иванов - вр.и.д. кмет на община Летница, област Ловеч, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в сградата на Общинска администрация - Летница, гр. Летница, бул. "България" номер 19, ет. 3, стая 309, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.10.2016 г., от изборите за народни представители на 26.03.2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Достъпът до помещението е необходим за развързване на запечатания чувал на СИК номер 111700001 за изваждане на "Плик номер 1-МИ - Списъци на СИК номер 111700001".
Съгласно Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение в община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.10.2016 г., от изборите за народни представители на 26.03.2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., с цел развързване на запечатания чувал на СИК номер 111700001 за изваждане на "Плик номер 1-МИ - Списъци на СИК номер 111700001".
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.
Помещението, в което са преместени изборните книжа и материали да се запечата по реда на Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

БА/ЛТ

/ММ/