ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:58:01 02-11-2019
MM1554IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1623-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1623-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Банско, област Благоевград

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1321 от 31.10.2019 г. е постъпило заявление от Елиана Георгиева Спасова - председател на ОИК - Банско, да бъде освободена от заеманата длъжност по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Елиана Георгиева Спасова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ


/ММ/