ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:57:31 02-11-2019
MM1554IR.005
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1621-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1621-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК - Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. номер МИ-10-263/01.11.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова -упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за временно заместване на Диана Божидарова Манева - зам.-председател на ОИК - Добрич, като на нейно място да бъде назначена Татяна Георгиева Радоева.
Към предложението са приложени: заявление от Диана Божидарова Манева за временното й освобождаване (от 29.10.2019 г. до 27.11.2019 г.) като зам.-председател на ОИК - Добрич, поради временна нетрудоспособност; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Татяна Георгиева Радоева и болничен лист номер Е20197226132.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Добрич, област Добрич, Татяна Георгиева Радоева, ЕГН . . ., на мястото на Диана Божидарова Манева, ЕГН . . ., до завръщане на титуляра.
На назначения зам.-председател да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЗТ

/ММ/