ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:57:31 02-11-2019
MM1554IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1620-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1620-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. номер 7 (7-6) от 1.11.2019 г. от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК номер 1339-МИ от 08.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение номер 22-МИ от изборните книжа) са приложени:
- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова;
- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, в полза на 5 (пет) лица - упълномощени представители на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ);
- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;
- декларации по образец (Приложение номер 24-МИ от изборните книжа) - 5 (пет) бр.
В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 5 лица.
С вх. номер МИ-18-441 от 1.11.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ).
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 4 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. За 1 лице е установено несъответствие.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четири) упълномощени представители на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ), както следва:


номер Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Десислава Димитрова Симеонова ...
2. Васил Владимиров Мурджов ...
3. Антония Делчева Димитрова ...
4. Даниел Ивов Димитров ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаТЦ/МБ/ММ/