ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:13:31 01-11-2019
MH1310IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1616-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1616-МИ
София, 1 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Л. К. К. срещу решение номер 162 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Свищов, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-22-708 от 31.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия - Свищов, област Велико Търново, от Л. К. К. срещу решение номер 162 от 27.10.2019 г. на ОИК - Свищов.
С оспореното решение ОИК - Свищов е установила административно нарушение по чл. 496, ал. 1 ИК във връзка с чл. 205 ИК и чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 182, ал. 4 ИК по отношение на Л. К. К..
Жалбоподателят твърди, че в решение номер 162 от 27.10.2019 г. на ОИК - Свищов е отбелязано, че статията е поместена на 25.10.2019 г. в 20:31 ч., което е извън времевия обхват на 24-часовата забрана за агитация в рамките на предизборната кампания. Също така че и публикацията няма характер на представяне на социологическо проучване по смисъла на чл. 205 ИК. Според жалбоподателя статията би могла да има характер на агитационен материал, защото прави изводи на основание определени хипотези, а именно, че ще има балотаж на местните избори.
Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК - Свищов и изпратена на ЦИК.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателства, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е недопустима, тъй като решение номер 162-МИ от 27.10.2019 г. е издадено в изпълнение и на разпоредбите на чл. 495, ал. 1, чл. 496, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 498 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес, в конкретния случай нарушение по чл. 496, ал. 1 ИК във връзка с чл. 205 ИК и чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 182, ал. 4 ИК. По своята правна същност оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на административно-наказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт - евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.
По аргумент от разпоредбата на чл. 44, ал. 1 ЗАНН жалбоподателят разполага с признатата от закона правна възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от председателя на ОИК - Свищов, както и да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л. К. К., срещу решение номер 162 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Свищов, област Велико Търново.
ВРЪЩА административната преписка на Общинска избирателна комисия - Свищов.
Решението на ОИК - Свищов подлежи на обжалване пред Административен съд - Велико Търново чрез ОИК - Свищов в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева


СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМД/ЗТ
/МХ/