ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:18:01 01-11-2019
MH1215IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1615-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1615-МИ
София, 1 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. номер 7 (7-5) от 31.10.2019 г. от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК номер 1339-МИ от 08.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение номер 22-МИ от изборните книжа) са приложени:
- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова;
- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, в полза на 2 (две) лица - упълномощени представители на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ);
- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;
- декларации по образец (Приложение номер 24-МИ от изборните книжа) - 2 (два) бр.
В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 2 лица.
С вх. номер МИ-18-44 от 31.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ).
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ), както следва:


номер Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Димитрина Троева Петрова . . .
2. Николай Йовчев Начев . . .

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаТЦ/МБ


/МХ/