ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:43:01 01-11-2019
MH1140IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР-1614-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1614-МИ
София, 1 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1329 от 31.10.2019 г. от ОИК - Велики Преслав с приложено предложение от Петранка Василева Димитрова - упълномощен представител на коалиция "БСП за България", за временно освобождаване на Таня Миткова Иванова като член на ОИК - Велики Преслав, поради служебни ангажименти. Предлага се на нейно място да бъде назначена Диляна Жечкова Владимирова.
Към предложението са приложени: заявление от Таня Миткова Иванова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Диляна Жечкова Владимирова и 1 бр. пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, Диляна Жечкова Владимирова, ЕГН . . . на мястото на Таня Миткова Иванова, ЕГН . . . до завръщане на титуляра.
На заместващия член на ОИК - Велики Преслав да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МД/ЗТ
/МХ/