ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:29:01 31-10-2019
MM2025IR.025
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1612-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1612-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Грета Йорданова Минчева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, срещу решение номер 230 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-1265 от 29.10.2019 г. от Грета Йорданова Минчева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, срещу решение номер 230 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Търговище.
Жалбата е срещу решение номер 230 от 27.10.2019 г. на ОИК - Търговище с което се отхвърля като неоснователна.
Жалбоподателят твърди, че на 26 октомври вечерта членове на СИК от квотата на ПП ВОЛЯ са подали сигнал за проблем в подреждането на имената на кандидати за общински съветници от ПП ВОЛЯ. Към жалбата е приложена и снимка. Със случая е сезирана ЦИК с жалба, която е изпратена по компетентност на ОИК - Търговище, с вх. номер 225 от 27.10.2019 г.
Също така твърди, че на 27 октомври сутринта от общинската администрация подменят таблата. Твърди, че в хода на изборния ден е получавана информация, че черновите на документите в които се нанасят преференциите, са отпечатани грешно - с преференция до 110, а не до 109.
Счита, че поради горните оплаквания пасивното избирателно право на кандидатите на ПП ВОЛЯ е съществено нарушено. Моли да бъде взето отношение по случая.
От протокола от проведеното заседание на ОИК - Търговище от 27.10.2019 г. председателят твърди, че е запознат с въпросната жалба, заявява, че след направена проверка е установено, че администрацията е подменила таблата с грешно изписан кандидат още сутринта съгласно решение номер 132 от 24.09.2019 г. Направена е справка на произволен принцип в 5 СИК - градски и селски, откъдето е съобщено че рано сутринта администрацията е донесла нови табла и същите са закачени, както твърдят и служителите на общинска администрация.
Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.
При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата за неоснователна по следните съображения:
Видно от протокола от 27.10.2019 г. е след направена проверка е установено, че администрацията е подменила таблата с грешно изписания кандидат 102 още сутринта, съгласно решение номер 132 от 24.09.2019 г. Направена е справка от 5 произволни СИК - градски и селски, от която е установено, че рано сутринта администрацията е донесла нови табла и същите са закачени, както твърдят и служителите на общинска администрация.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Грета Йорданова Минчева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, срещу решение номер 230 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Търговище
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Търговище.
Решението на ОИК - Търговище подлежи на обжалване пред Административен съд - Търговище чрез ОИК - Търговище в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МД/ЗТ

/ММ/