ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:56:01 31-10-2019
MM1952IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1611-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1611-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция "НФСБ (ВМРО - БНД)", представлявана от Костадин Гаров и Борислав Инчев, чрез Общинска избирателна комисия - Пловдив, срещу решение номер 193-МИ от 25.10.2019 г. на ОИК - Пловдив

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. номер МИ-15-1272 от 29.10.2019 г. от Местна коалиция "НФСБ (ВМРО - БНД)", представлявана от Костадин Гаров и Борислав Инчев, чрез Общинска избирателна комисия - Пловдив, срещу решение номер 193-МИ от 25.10.2019 г. на ОИК - Пловдив.
В жалбата се твърди, че производството, по което е прието оспореното решение, е образувано по сигнал с вх. номер 11/23.10.2019 г. от Яшар Асан, ръководител щаб ПП "Обединена социалдемокрация" - гр. Пловдив. Твърди се, че от видеоклип, представен към сигнала, ясно се разбира, че има агитация на език, различен от българския, в полза на ПП ГЕРБ. Позовава се и на факта, че Общинската избирателна комисия - Пловдив, не е постигнато съгласие и няма прието решение с мнозинство от 2/3. Моли ЦИК да отмени оспореното решение.
Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението, но от лице, което не е било конституирано като страна в производството пред ОИК - Пловдив.
Производството пред ОИК - Пловдив, по което е постановено оспореното решение, е образувано по постъпил сигнал в 9.10 ч. на 23.10.2019 г. с вх. номер 11 от Яшар Асан от предизборния щаб на ПП "Обединена социалдемокрация" - гр. Пловдив, която е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с решение на ОИК - Пловдив. В проекта за решение, разгледан на заседание на ОИК - Пловдив, от 25.10.2019 г. са изложени съображения, че ОИК не разполага с нужните специални знания да установи какво се говори на видеозапис, представен от Яшар Асан, и съдържащ изявления на език, различен от българския, както и че не разполага с нужните технически знания да установи по безспорен начин автентичността на записа. Внесеният проект на решение, с който е предложен сигналът да се остави без уважение, не е приет, тъй като за него са гласували 14 гласа "ЗА" и 12 гласа "ПРОТИВ".
Централната избирателна комисия намира, че страни в производството, развило се пред ОИК - Пловдив, по горепосочения сигнал, са ПП "Обединена социалдемокрация" - гр. Пловдив, като сигналоподател, и ПП ГЕРБ.
Тъй като Местна коалиция "НФСБ (ВМРО - БНД)" не е участвала като страна в производството, по което е постановено оспореното решение, и има качество на трето лице по отношение на същото, за нея липсва активна процесуална легитимация да оспори конкретното решение. Централната избирателна комисия приема, че право на жалба срещу оспореното решение имат сигналоподателят и партията, чиито интереси се засягат от постановения акт. С оглед горното жалбата следва да се остави без разглеждане като недопустима.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Местна коалиция "НФСБ (ВМРО - БНД)", представлявана от Костадин Гаров и Борислав Инчев, чрез Общинска избирателна комисия - Пловдив, срещу решение номер 193-МИ от 25.10.2019 г. на ОИК - Пловдив .
ВРЪЩА преписката на ОИК - Пловдив.
Решението на ОИК - Пловдив подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив чрез ОИК - Пловдив в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаНН/ЛТ

/ММ/