ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:55:01 31-10-2019
MM1951IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1613-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1613-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение номер 1607-МИ
от 31 октомври 2019 г. на ЦИК

В Решение номер 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК - Мизия, област Враца.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение номер 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК, като името на член на ОИК - Мизия вместо "Анна Валентинова Семкова" да се чете "Анна Валентинова Пожарашка".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЦГ/ЗТ


/ММ/