ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:20:32 31-10-2019
MM1917IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1609-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1609-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Т. П. П. срещу решение номер 173-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-15-1242 от 30.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра, от Т. П. П. срещу решение номер 173-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Силистра.
С оспореното решение, ОИК - Силистра е оставила без уважение подадената жалба от Т. П. П., с която същата е поискала заличаване на кандидата за общински съветник Емил Костадинов Иванов от листата на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП), а в случай, че бъде назначен за общински съветник да бъде незабавно отстранен и акта, с който е назначен, да бъде анулиран.
Жалбоподателката твърди, че решение номер 173-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Силистра не е мотивирано, както и че при постановяването му са допуснати неотстраними процесуални пропуски, обуславящи неговата нищожност. Наведени са доводи, че ОИК - Силистра не би могла да се произнесе по казуса поради липса на компетентност и правомощия, а е следвало да сезира с подадения сигнал "висшестоящия и контролиращ орган - ЦИК", както и главния прокурор на Република България за образуване на производство по чл. 290, ал.1 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК - Силистра и изпратена на ЦИК.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателства, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е недопустима поради следните съображения :
Жалбата е подадена от Т. П. П. в ОИК - Силистра на 30.10.2019 г., като е заведена с вх. номер 253/30.10.2019 г., в 9:50 часа. Към този момент изборният процес за избор на общински съветници в община Силистра е приключил. При извършена служебна справка на интернет страницата на ОИК - Силистра, ЦИК установи, че с решение номер 174-МИ от 28.10.2019 г., ОИК - Силистра е обявила резултатите от произведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове. С посоченото решение, комисията е разпределила мандатите за общински съветници по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, като е постановила, че ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) получава 3 мандата. Със същото решение са обявени и имената на избраните общински съветници от същата партия, като Емил Костадинов Иванов не е сред тях. С решение номер 176-МИ от 29.10.2019 г., ОИК - Силистра е обявила поправка на техническа грешка в Решение номер 174-МИ/28.10.2019 г., стр. 13, ред 3 за обявяване на избраните общински съветници, както следва : лист 13, ред 3 обявява за избран общински съветник, издигнат от ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) с номер 106, получил 94 бр. преференции, Емил Костадинов Иванов.
От гореизложеното е видно, че към датата на подаване на жалбата, изборът за общински съветници в община Силистра е реализиран, поради което за жалбоподателя не е налице пряк и непосредствен правен интерес да възразява срещу регистрацията на Емил Костадинов Иванов като кандидат за общински съветник от ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).
Наред с това, към датата на подаване на жалбата ОИК - Силистра се е произнесла с решение номер 174-МИ от 28.10.2019 г., поправено с решение номер 176-МИ от 29.10.2019 г., с което на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс е определила резултатите от гласуването за общински съветници в община Силистра и е обявила имената на избраните общински съветници, включително е обявила за избран за общински съветник и Емил Костадинов Иванов от ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП), като след тази дата посоченото лице вече няма качеството на кандидат. По аргумент от разпоредбата на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс, решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите може да бъде обжалвано пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му, поради което ЦИК няма правомощия да се произнася по каквито и да било въпроси, свързани с евентуално оспорване на изборния резултат.
При така установената фактическа обстановка и след анализ на доказателствата по административната преписка, ЦИК счита, че жалбата е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а административната преписка - върната на ОИК - Силистра.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. П. П., срещу решение номер 173-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Силистра, област Силистра.
ВРЪЩА административната преписка на Общинска избирателна комисия - Силистра.
Решението на ОИК - Силистра подлежи на обжалване пред Административен съд - Силистра чрез ОИК - Силистра в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева


СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаТЙ/ЕЛ


/ММ/