ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:25:01 31-10-2019
PP1321IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1607-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1607-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Мизия, област Враца

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-1312 от 31.10.2019 г. от Теодоси Берчев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с предложение за промяна в състава на ОИК - Мизия.
Към предложението е приложено заявление от Радостина Петьова Христова - член на ОИК - Мизия за освобождаването й по лични причини от състава на комисията. Приложени са декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Анна Валентинова Семкова като предложение за нов член на ОИК - Мизия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Мизия, Радостина Петьова Христова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Мизия, Анна Валентинова Семкова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/МБ

/ПП/