ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:22:31 31-10-2019
IS1319IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1606-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1606-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от ОИК - Хасково с вх. номер МИ-15-1310 от 31.10.2019 г. с приложено предложение от Камен Георгиев Тодоров - представляващ коалиция "БСП за България", за промяна в състава на ОИК - Хасково. Предлага се на мястото на Христиана Кирилова Керанова - член на ОИК да бъде назначен Атанас Зафиров Янчев от списъка на резервните членове.
Към предложението са приложени: молба от Христиана Кирилова Керанова за освобождаването й като член на ОИК.
Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Зафиров Янчев са налични в документацията по назначаването на ОИК - Хасково.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Хасково, област Хасково, Христиана Кирилова Керанова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Хасково, област Хасково,Атанас Зафиров Янчев, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
АА/ЛТ

/ИС/