ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:10:01 31-10-2019
MH1107IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1604-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1604-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Пловдив

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия от ОИК - Пловдив с вх. номер МИ-15-71 от 29.10.2019 г. с приложено заявление от Атанас Димитров Петров за освобождаването му като зам.-председател на ОИК - Пловдив.
Постъпило е предложение от коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО" за назначаване на Петър Димитров Юруков за заместник-председател на ОИК - Пловдив. Към предложението са приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Димитров Юруков.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Пловдив, Атанас Димитров Петров, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА като заместник-председател на ОИК - Пловдив, Петър Димитров Юруков, ЕГН . . .
На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЕЛ
/МХ/