ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:56:31 30-10-2019
IS1953IR.033
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1601 -МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1601 -МИ
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение номер 1105-МИ от 13.09.2019 г. за
промяна в имената на членове на ОИК - Созопол,
област Бургас

Постъпили са писма с вх. номер МИ-10-242 от 26.10.2019 г. и 28.10.2019 г. по електронната поща на ЦИК от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц като председател на ПП "ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" с искане за промяна на имената на членове на ОИК - Созопол.
След влизане в сила на Решение номер 1105-МИ от 13 септември 2019 г. назначената за член на ОИК - Созопол, Петя Георгиева Пасева е сключила граждански брак при което е налице промяна във фамилното й име - Атанасова. Промяната във фамилното име на лицето е отразена в удостоверение за сключен граждански брак.
След влизане в сила на Решение номер 1105-МИ от 13 септември 2019 г. бракът на назначената за член на ОИК - Созопол Камелия Стамова Гамартиева-Тенева е прекратен, при което същата е възстановила предбрачното си фамилно име Гамартиева.
Към настоящото предложение е приложено удостоверение за сключен граждански брак на Петя Георгиева Пасева.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение номер 1105-МИ от 13 септември 2019 г. за назначаване на ОИК - Созопол, както следва:
1. Вместо "Петя Георгиева Пасева" да се чете "Петя Георгиева Атанасова".
2. Вместо "Камелия Стамова Гамартиева-Тенева" да се чете "Камелия Стамова Гамартиева".
Издадените удостоверения да бъдат анулирани и да бъдат издадени нови.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЗТ

/ИС/