ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:55:31 30-10-2019
IS1952IR.032
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1599-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1599-НС
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Руслан Здравков Тошев за народен представител в Трети изборен район - Варна, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. номер НС-02-19 от 30 октомври 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 30 октомври 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Лиляна Павлова Павлова като народен представител от Трети изборен район - Варненски, издигната от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Лиляна Павлова Павлова. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на партия ГЕРБ е Руслан Здравков Тошев.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА Руслан Здравков Тошев с ЕГН . . . за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия ГЕРБ от Трети изборен район - Варненски.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/ЛТ

/ИС/