ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:10:01 29-10-2019
PP2007IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1598-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1598-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-11-97 от 29.09.2019 г. от Светлана Ценова - секретар на община Хайредин, с приложено копие от заявление до вр.и.д. кмета на община Хайредин Светлана Ценова от Людмил Георгиев Симеонов - упълномощен представител на КП "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО", с искане за промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца. Предлага се на мястото на Цветан Людмилов Симеонов - член на ОИК - Хайредин, да бъде назначена Лилия Людмилова Симеонова.
Към предложението са приложени: заявление от Цветан Людмилов Симеонов за освобождаването му като член на ОИК - Хайредин; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лилия Людмилова Симеонова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Хайредин, област Враца, Цветан Людмилов Симеонов, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Хайредин, област Враца, Лилия Людмилова Симеонова, ЕГН . . ..
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЛТ


/ПП/