ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:20:02 29-10-2019
MH1317IR.012
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1596-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1596-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Моника Иванова Стойнева - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник, и Румен Петров Василев - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник, срещу решение номер 39-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Земен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-22-507от 23.10.2019 г. от Моника Иванова Стойнева - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник от Местна коалиция "БСП за България (БСП за България, АБВ и Атака)" и представляваща коалицията, и Румен Петров Василев - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник от Местна коалиция "ВМРО - БНД (ПП "ВОЛЯ)" и представляващ коалицията, срещу решение номер 39-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Земен.
С решение номер 39-МИ от 22.10.2019 г. ОИК - Земен, се е произнесла по сигнал с вх. номер 19/22.10.2019 г. от Моника Иванова Стойнева - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник от Местна коалиция "БСП за България (БСП за България, АБВ и Атака)" и представляваща коалицията, и Румен Петров Василев - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник от Местна коалиция "ВМРО - БНД (ПП "ВОЛЯ)" и представляващ коалицията, на ОИК - Земен, за твърдени нарушения на чл. 177, чл. 183, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс чрез разпространяване на агитационни материали на кандидата за кмет на община Земен Димитър Сотиров, издигнат от ПП ГЕРБ, с искане за извършване на проверка по изложените твърдения.
С посоченото по-горе решение ОИК - Земен, оставя подадения сигнал без уважение, тъй като не разполага с информация за местоположението на агитационните материали, за които се твърди, че нарушават Изборния кодекс.
В подадената до ЦИК жалба се иска решение номер 39-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Земен, да бъде отменено като незаконосъобразно, необосновано и неправилно.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество - неоснователна.
Видно от административната преписка, към момента на постановяване на обжалваното решение ОИК - Земен, правилно е приела, че в жалбата няма конкретизация за местоположението на агитационните материали, тъй като към нея няма приложени каквито и да било доказателства и не може да извърши проверка по случая, поради което решение номер 39-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Земен, е законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Моника Иванова Стойнева - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник от Местна коалиция "БСП за България (БСП за България, АБВ и Атака)" и представляваща коалицията, и Румен Петров Василев - кандидат за кмет на община Земен и кандидат за общински съветник от Местна коалиция "ВМРО - БНД (ПП "ВОЛЯ)" и представляващ коалицията, срещу решение номер 39-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК - Земен.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Земен.
Решението на ОИК - Земен, подлежи на обжалване пред Административен съд - Перник, чрез ОИК - Земен, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЛТ
/МХ/