ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:15:31 29-10-2019
IS1312IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1593-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1593-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Брезово, област Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-15-1233 от 28.10.2019 г. е постъпило предложение от КП "Демократична България - Обединение" за промяна в състава на ОИК - Брезово. Предлага се на мястото на Диана Нанева Георгиева - член на ОИК да бъде назначена Моника Ангелова Дзанева.
Към предложението са приложени: заявление от Диана Нанева Георгиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Моника Ангелова Дзанева; 3 бр. пълномощно.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Брезово, област Пловдив, Диана Нанева Георгиева, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Брезово, област Пловдив, Моника Ангелова Дзанева, ЕГН . . ..
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЗТ


/ИС/