ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:58:01 29-10-2019
MM1154IR.024
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1592-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1592-МИ
София, 29 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Билгин Бюрханов Бакиев - кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение номер 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба към вх. номер МИ-15-1180 от 26.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия - Хитрино, от Билгин Бюрханов Бакиев - кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение номер 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино.
Жалбоподателят счита, че оспореното решение е неправилно и немотивирано, тъй като в него не са разгледани и обсъдени основните оплаквания в жалбата, с която е сезирана ОИК.
Моли Централната избирателна комисия да отмени решение номер 52 от 25.10.2019 г. на ОИК - Хитрино, и да даде указания на комисията за налагане на административно наказание на длъжностното лице Неждет Реджеб Мурад.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:
Решението на ОИК - Хитрино е правилно. Същото е мотивирано и обосновано. Правилни са изводите на комисията, че фейсбук не е медийна услуга, а социална мрежа, поради което е извън обхвата на контрола, осъществяван от ОИК. Законодателят изрично в параграф 1, т. 15 от ДР на ИК е определил, че фейсбук, туитър и други подобни лични блогове не са медийни услуги, следователно ОИК няма правомощия да контролира разпространението на предизборни агитационни материали в личните профили на кандидатите.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Билгин Бюрханов Бакиев - кандидат за кмет на община Хитрино, срещу решение номер 52 от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Хитрино.
Решението на ОИК - Хитрино подлежи на обжалване пред Административен съд - Шумен чрез ОИК - Хитрино в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМБ/ЛТ

/ММ/