ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:38:31 27-10-2019
MH2235IR.039
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1587-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1587-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК,
извършено на интернет страницата 24 часа.bg

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Н. Н. В. с вх. номер Ж-90-4 от 27.10.2019 г. за неправомерно публикуване на прогнози за изборните резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на интернет страницата 24 чaca.bg., както следва: София към 11 ч.: Фандъкова - 36.9%, Манолова - 22.8%.
Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата 24 часа.bg, при която установи, че към 12:30 ч. на 27 октомври 2019 г., на интернет страницата 24 чaca.bg - собственост на "168 ЧАСА" ЕООД, ЕИК 831400025, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата 24 чaca.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., които при извършена проверка се установи, че са налични и към 12:30 часа на 27 октомври 2019 г., като нарушението е извършено от "168 ЧАСА" ЕООД, ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Оборище", ул. "Св.св. Кирил и Методий" номер 84, представлявано от управителя Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . . и Венелина Атанасова Гочева, ЕГН ....
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "168 ЧАСА" ЕООД, ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Оборище", ул. "Св.св. Кирил и Методий" номер 84, представлявано от управителя Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . . и Венелина Атанасова Гочева, ЕГН . . ..
УКАЗВА на "168 ЧАСА" ЕООД, ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Оборище", ул. "Св.св. Кирил и Методий" номер 84, представлявано от управителя Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН . . . и Венелина Атанасова Гочева, ЕГН . . ., незабавно да премахне от интернет страницата на 24 чaca.bg публикуваните данни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


КИ/ЕЛ
/МХ/