ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 22:36:32 27-10-2019
GI2233IR.061
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1586-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1586-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер Ж-224-3 от 27.10.2019 г. коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово.
Жалбоподателят чрез упълномощения си представител твърди, че с оспореното решение като председател на СИК 25-24-00-045 е освободена Таня Христова с мотив, че се намира в граждански брак с кандидат за общински съветник от листата на ПП "ВМРО - БНД". Сочи се, че секцията се намира в с. Паламарца, което е в друго населено място, поради което не съществува пречка назначеният председател да изпълнява служебните си задължения в СИК. Не се отрича фактът, че Таня Христова е в граждански брак с кандидат за общински съветник. Заявява, че в решението не се посочва допълнително предложение за член на комисията, който да допълни състава до седем члена. Твърди се, че оспореното решение е тенденциозно и неправилно.
В становище на ОИК - Попово с изх. номер 22/27.10.2019 г. по повод депозираната жалба се сочи, че упълномощеният представител е заявил, че няма да посочи резервен член на мястото на освободения председател и предоставя решението на ОИК.
Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.
В оспореното решение се сочи, че с решение номер 117/24.09.2019 г. на ОИК - Попово, Христо Маринов Христов е регистриран като кандидат за общински съветник и, че Таня Атанасова Христова, която е назначена за председател на СИК номер 045, се намира в граждански брак със същото лице, поради което е нарушение на чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК.
При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата за неоснователна по следните съображения:
Тъй като обстоятелството, че председателят на СИК номер 045 в с. Паламарца, община Попово е в граждански брак с кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. оспореното решение е законосъобразно. Налице е несъвместимост по смисъла на чл. 96, във връзка с чл. 66 ИК. Обстоятелството, че освободеният председател на СИК номер 045 е изпълнявал тези функции в друго населено място, различно от гр. Попово е ирелевантно, тъй като кандидатът за общински съветник се явява като такъв във всички населени места в границите на многомандатния избирателен район, в това число в с. Паламарца. Без значение за приложението на нормата на чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК са и обстоятелствата, че г-жа Христова е с висше образование и няма роднинска или друга връзка с жителите на населеното място.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата от коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" чрез упълномощения представител Юлиян Денев Йорданов, срещу решение номер 216 от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Попово.
Решението на ОИК - Попово подлежи на обжалване пред Административен съд - Търговище чрез ОИК - Попово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

НН/ЕЛ

/ГИ/