ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:50:01 27-10-2019
GI2146IR.053
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1575-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1575-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Pik.bg

В Централната избирателна комисия е постъпили сигнали с вх. номер С-163-5, вх. номер С-164-5, вх. номер С-188-1, вх. номер С-198-1 и вх. С-204-1 от 27.10.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на интернет страницата Pik.bg.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадените сигнали, при която установи, че на 27 октомври 2019 г. на интернет страницата Pik.bg са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община, както следва: в 14:00 ч. - "Йорданка Фандъкова гази Мая Манолова с 9%", "ГЕРБ откъсна с 11% пред БСП"; в 15:00 часа - "Йорданка Фандъкова отвя Мая Манолова в София с 34%! ГЕРБ откъсна БСП с 13%", и в 16:00 ч. - "Йорданка Фандъкова води с 34%, Мая Манолова остава далеч с 25%. На следващите места са Борислав Игнатов - 13%, Борис Бонев - 12%, Ангел Джамбазки с 4 %, Волен Сидеров - 2%".
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на интернет страницата Pik.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове, извършено на 27 октомври 2019 г. в 14:00, 15:00 и 16:00 часа, от "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Мария Луиза" номер 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "Пик нюз" ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Мария Луиза" номер 92, ет. 3, представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов, ЕГН . . ..


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМБ/ЗТ


/ГИ/