ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:30:31 27-10-2019
MH2128IR.022
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1581-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1581-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение номер 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК - Брегово), срещу решение номер 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово, област Видин

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер Ж-202-5/27.10.2019 г. от Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение номер 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК - Брегово), срещу решение номер 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово, област Видин.
С оспореното решение ОИК - Брегово е уважила подадената от Цветанка Цветанова Георгиева - пълномощник на "БСП за България", жалба с вх. номер 102/27.10.2019 г. и е указала на председателя на ПСИК номер 050600013 да преустанови незаконосъобразните си действия и да спазва правилата по Изборния кодекс.
В жалбата се твърди, че решение номер 77-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Брегово е незаконосъобразно, тъй като в мотивите на същото ОИК - Брегово неправомерно се позовава на нормата на чл. 236 ИК, която се отнася до гласуването с придружител, а в конкретния случай приложима е нормата на чл. 238 ИК, която регламентира реда за гласуване с подвижна избирателна кутия. Твърди се също така, че е недопустимо ОИК - Брегово да разглежда жалба срещу председател на подвижна секционна избирателна комисия за предприети от него действия, които са от компетентността на ПСИК, както и че ОИК не може да изземва компетенциите на ПСИК.
По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение номер 77-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК - Брегово като незаконосъобразно.
За да се произнесе по жалбата, ЦИК извърши служебна справка, при която се запозна с всички факти и обстоятелства, имащи отношение към постановяването на оспореното решение.
Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване и в законоустановения срок. Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:
Оспореното решение на ОИК - Брегово е постановено по жалба с вх. номер 102/27.10.2019 г., подадена от Цветанка Цветанова Георгиева - пълномощник на "БСП за България". Същата жалба е била подадена срещу председателя на ПСИК номер 050600013 с твърдение за нарушение по чл. 236 от Изборния кодекс. Независимо от посочената от жалбоподателката правна квалификация по чл. 236 ИК, ОИК - Брегово е обсъдила наведените в жалбата доводи и е достигнала до извода, че жалбата следва да бъде уважена, както и е дала указания на председателя на ПСИК да преустанови незаконосъобразните си действия и да спазва правилата на Изборния кодекс.
Централната избирателна комисия счита, че независимо от непрецизната правна формулировка, с приемането на оспореното решение ОИК - Брегово е съдействала за постигане целите на Изборния кодекс, а именно да бъде предоставена възможност на избирателите да упражнят правото си на глас. Поради това ЦИК намира, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов - застъпник на ПП ГЕРБ (удостоверение номер 7/14.10.2019 г. от публичния регистър на застъпниците на ОИК - Брегово), срещу решение номер 77-МИ от 27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Брегово, област Видин
Решението на ОИК - Брегово подлежи на обжалване пред Административен съд - Видин чрез ОИК - Брегово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИМБ
/МХ/