ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:29:01 27-10-2019
GI2125IR.044
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1580-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1580-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Благоев Костов - кандидат за кмет на община Шумен от ПП "Български социалдемократи", срещу решение номер 214 от 26 октомври 2019 г. на ОИК - Шумен, област Шумен

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер Ж-189-5/27.10.2019 г. чрез ОИК - Шумен от Красимир Благоев Костов - кандидат за кмет на община Шумен от ПП "Български социалдемократи", срещу решение номер 214 от 26 октомври 2019 г. на ОИК - Шумен, област Шумен.
С оспореното решение ОИК - Шумен е указала на "Агенция Мадара" ЕООД, с ЕИК 204384148, да премахне статия със заглавие Сова Харис: "Венцислав Венков повежда на кметските избори в Шумен" от сайта си Radian.bg.
Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е постановено в нарушение на разпоредбите на чл. 496, ал. 1 и 2, т. 2 и чл. 475 ИК. Излага съображения, че ОИК - Шумен, е следвало да установи нарушение по чл. 205 ИК на "Агенция Мадара" ЕООД, както и да състави акт за установеното нарушение по реда на чл. 496,ал. 1 и 2, т. 2 ИК. Твърди се, че текстът на закона е категоричен, след като има констатирано нарушение, следва да има съставен акт и да бъде наложена глоба или имуществена санкция на нарушителя.
По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да даде указания на ОИК - Шумен да установи нарушение по чл. 205 ИК, за да може след това по предвидения от закона ред да бъде издадено наказателно постановление, респективно наложена глоба по чл. 475, ал. 1 ИК.
Преписката е окомплектована от ОИК - Шумен и изпратена на ЦИК.
Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване и в законоустановения срок. Разгледана по същество същата е основателна поради следните съображения:
Централната избирателна комисия намира, че решението на ОИК - Шумен е необосновано и немотивирано. От изложените мотиви е видно, че комисията на практика е констатирала извършено нарушение от "Агенция Мадара" ЕООД по чл. 205, ал. 1, 2 и 3 ИК, но липсва изричен диспозитив за установяване на това нарушение.
Централната избирателна комисия счита, че по аргумент по чл. 496, ал. 1 и 2, т. 2 във връзка с чл. 475, ал. 1 ИК, ОИК - Шумен е следвало да установи нарушение по чл. 205, ал. 1, 2 и 3 ИК по отношение на "Агенция Мадара" ЕООД за публикуваната на сайта Radian.bg статия, да оправомощи председателя на комисията да състави акт за установеното нарушение, както и да укаже на нарушителя да премахне същата статия от сайта си.
Предвид горното Централната избирателна комисия счита, че решение номер 214-МИ от 26.10.2019 г. на ОИК - Шумен следва да бъде отменено, а преписката върната на същата комисия за ново произнасяне.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение номер 214-МИ от 26.10.2019 г. на ОИК - Шумен.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Шумен за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИМБ


/ГИ/