ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:13:31 27-10-2019
GI2110IR.039
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1583-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1583-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на фейсбук страницата на standartnews.com

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-231-2 от 27.10.2019 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на официалната фейсбук страницата на standartnews.com.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 27 октомври 2019 г. в 19.00 ч. на официалната фейсбук страницата на standartnews.com са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община, както следва: за Йорданка Фандъкова - 34.9%, за Мая Манолова - 24.7%, за Борислав Игнатов - 14 %, за Борис Бонев - 9.9%, за Ангел Джамбазки- 5.1%.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на официалната фейсбук страницата на standartnews.com относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., извършено на 27 октомври 2019 г. в 19.00 часа, от СТАНДАРТ НЮЗ АД, ЕИК 831239700, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" номер 9, представлявано от Георги Цанов Иванов, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на СТАНДАРТ НЮЗ АД, ЕИК 831239700, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" номер 9, представлявано от Георги Цанов Иванов, ЕГН . . ..


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаБА/ЛТ

/ГИ/