ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:59:02 27-10-2019
PP2055IR.056
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1579-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1579-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 73-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Долна баня, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер Ж-160-3 от 27.10.2019 г. чрез ОИК - Долна баня, от Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 73-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Долна баня.
Жалбоподателят оспорва решението като незаконосъобразно, тъй като с него ОИК - Долна баня допълва и изменя решение номер 64-МИ от 21.10.2019 г. Той счита, че е незаконосъобразно да се изменя или допълва решение на ОИК преди да е влязло в сила. Според него е следвало да се изчака влизането в сила на решение номер 64-МИ от 21.10.2019 г. и едва след това да се предлага и гласува изменение и допълнение.
Жалбоподателят не оспорва решението на ОИК по същество, а само по отношение на срока на влизане в сила на двете решения.
Централната избирателна комисия счита, че липсата на 72 часа от публикуване на решение не е основание, то да не може да се поправи и допълни в случаите, когато ОИК е установила, че е допуснала пропуски и с последващо решение е направила съответните корекции. Към момента на приемане на решение номер 73-МИ, решение номер 64-МИ не е влязъл в сила акт, не се е ползвал със съответния стабилитет и съответно промени по него са били допустими. При така изяснената обстановка решението е законосъобразно и жалбата на Николай Чернаев е неоснователна.
Предвид гореизложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 73-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК- Долна баня.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Долна баня.
Решението на ОИК - Долна баня подлежи на обжалване пред Административен съд - София-област чрез ОИК - Долна баня в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЦГ/ЗТ

/ПП/