ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:58:31 27-10-2019
MH2055IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1578-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1578-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Долна баня, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер Ж-160-3 от 27.10.2019 г. чрез ОИК - Долна баня, от Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Долна баня.
С оспореното решение, ОИК - Долна баня е утвърдила за публикуване списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Жалбоподателят счита, че решението е незаконосъобразно, тъй като едно и също лице едновременно е представител на партия, в случая партия ГЕРБ, и кандидат за общински съветник. Посочена е госпожа Лиляна Ангелова Драганова, която фигурира под номер 4 в списъка на упълномощените представители на партията и притежава пълномощно номер 150 от 18.10.2019 г. и едновременно с това е кандидат за общински съветник в община Долна баня.
В жалбата се иска от Централната избирателна комисия решението на ОИК - Долна баня да бъде отменено като незаконосъобразно.
С решение номер 78-МИ от 25.10.2019 г. ОИК - Долна баня отменя част от решение номер 76-МИ от 24.10.2019 г. след получаване на резултатите от проверка, извършена от "Информационно обслужване" АД за установени несъответствия за пет от предложените упълномощени представители на партия ГЕРБ и ги заличава от списъка. Едно от заличените лица е и Лиляна Ангелова Драганова.
Предвид гореизложеното жалбоподателят няма правен интерес да оспори законосъобразността на решение номер 76-МИ, тъй като същият акт не засяга негови законови права и интереси. В този смисъл ЦИК намира жалбата за недопустима.
На основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Чернаев - кандидат за кмет на община Долна баня, срещу решение номер 76-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК- Долна баня.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Долна баня.
Решението на ОИК - Долна баня подлежи на обжалване пред Административен съд - София-област чрез ОИК - Долна баня в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЦГ/ЗТ
/МХ/