ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:48:31 27-10-2019
PP1945IR.045
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1577-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1577-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Татарево и кметство Брягово, община Първомай, при недостиг на бюлетини

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1223 от 27.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия - Първомай, относно недостиг на бюлетини за кмет на кметство Татарево и за кмет на кметство Брягово, община Първомай. Видно от писмото, броят на негласувалите избиратели по избирателните списъци в тези кметства е по-голям от броя на наличните бюлетини за гласуване за кмет на кметство Татарево и за кмет на кметство Брягово.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на ОИК - Първомай, да приеме решение за упълномощаване на членове на ОИК, които съвместно с председателите на СИК в кметство Татарево и на СИК в кметство Брягово да направят копия на бюлетините, с които да гласуват негласувалите до момента избиратели.
Описаните действия да се отразят в протокол, който да се подпише от представителите на ОИК и от членовете на СИК. Този протокол, както и един екземпляр от копията на бюлетината, да се приложат към протокола на СИК за отразяване на данните от гласуването.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СС/ЕЛ

/ПП/