ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:43:31 27-10-2019
GI1940IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1576-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1576-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Логодаж, община Благоевград, при недостиг на бюлетини

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-1222 от 27.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия - Благоевград, относно недостиг на бюлетини за кмет на кметство Логодаж, община Благоевград. Видно от писмото, заявката за тиража на бюлетините е подадена въз основа на информация от община Благоевград съгласно броя на избирателите в предварителния избирателен списък в кметство Логодаж. По окончателните избирателни списъци броят на избирателите в кметство Логодаж е 294, поради което отпечатаният и предаден на секционната избирателна комисия тираж на бюлетините е недостатъчен.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на ОИК - Благоевград, да приеме решение за упълномощаване на членове на ОИК, които съвместно с председателя на СИК да направят копия на бюлетините, с които да гласуват негласувалите до момента избиратели.
Описаните действия да се отразят в протокол, който да се подпише от представителите на ОИК и от членовете на СИК. Този протокол, както и един екземпляр от копията на бюлетината, да се приложат към протокола на СИК за отразяване на данните от гласуването.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


СС/ЕЛ

/ГИ/