ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:22:31 27-10-2019
GI1819IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1571-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1571-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено от електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-120-1/27.10.2019 г. от С. Б. М. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден на електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД, към 11:45 часа на 27 октомври 2019 г. Към сигнала е приложена разпечатка на публикувания материал и е посочен линк, на който същият може да бъде открит.
Централната избирателна комисия извърши проверка на сайта на електронното издание на Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД, установи че към 11:45 часа на 27 октомври 2019 г. е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден под заглавие "Във Варна Иван Портних отвява конкуренцията", "В Пловдив Здравко Димитров дръпна с 30 %! Драматична битка за второто място", "Йорданка Фандъкова поведе убедително с 35 % пред Мая Манолова, която има 430". Подобна информация е достъпна и към 11:45 часа на 27 октомври 2019 г. на страницата на електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД, като в текста под заглавието отново се посочват проценти за различните участници.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като при извършена проверка се установи, че към 11:45 часа на 27 октомври 2019 г., е извършено от собственика на сайта на електронното издание на сайта Epicenter.bg - Институт за стратегии и анализи ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Мария Луиза" номер 2 - ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия Венелинова Кръстева, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Институт за стратегии и анализи ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Мария Луиза" номер 2 - ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия Венелинова Кръстева, ЕГН . . ..
УКАЗВА на електронното издание на Институт за стратегии и анализи незабавно да премахне от интернет страницата на сайта Epicenter.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЙГ/ЕЛ


/ГИ/