ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:18:01 27-10-2019
PP1814IR.025
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1566-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1566-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на сайта Blitz.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. номер С-46-6/27.10.2019 г. от С. Б. М. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден на сайта Blitz.bg към 10:34 часа на 27 октомври 2019 г. Към сигнала е приложена разпечатка на публикувания материал и е посочен линк, на който същият може да бъде открит.
Централната избирателна комисия извърши проверка на сайта Blitz.bg, установи че към 10:34 часа на 27 октомври 2019 г. е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден под заглавие "Ексклузивно! Започна голямото рали в София! Мерцедесът на Бойко дръпна с 32% пред шкодата на Корнелия, която е близо 31%". Подобна информация е достъпна и към 11:44 часа на 27 октомври 2019 г. на заглавната страница на сайта Blitz.bg с недвусмисленото заглавия "Мерцедесът на Борисов издуха всички на пистата в Пловдив, а във Варна...", като в текста под заглавието отново се посочват проценти за различните участници.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., които при извършена проверка се установи, че са налични към 10:34 часа на 27 октомври 2019 г., като нарушението е извършено от собственика на сайта на Blitz.bg - "Информационна агенция Блиц" ЕООД, ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Чумерна" номер 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . ..
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "Информационна агенция Блиц" ЕООД, ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район "Оборище", ул. "Чумерна" номер 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН . . . .
УКАЗВА на "Информационна агенция Блиц" ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата Blitz.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КИ/ЛТ

/ПП/